Direct contacts. Private contacts. Online lending. Social lending communities. Exchange of goods and services. Start-up companies.

Inflationary money cannot be lost. Inflationary resources must be invested.

The cheapest promotion on the internet. For an indefinite period of time. Only 12 or 400 American dollars. For all eternity.

Liên lạc trực tiếp. Liên hệ cá nhân. Trực tuyến cho vay. Xã hội cho vay cộng đồng. Trao đổi hàng hóa và dịch vụ. Khởi công ty.
Lạm phát tiền bạc không thể bị mất. Lạm phát tài nguyên phải được đầu tư.
Rẻ nhất khuyến mãi trên internet. Cho một thời gian vô hạn. Chỉ có 12 hoặc 400 đô-la Mỹ. Cho tất cả, mãi mãi.