Uwaga! Ważne!    Strona prywatna.   Wyłącznie do użytku osobistego.

Więcej: prywatność   "ciasteczka"/ukryte
zasady prawne   dostęp
 

Warning! Important!    Private website.   Only for personal use.

More: privacy policy   access

cookie policy   legal policy   


The site does not collect visitors' data. The page is only for information.

Strona nie gromadzi danych odwiedzających. Strona do celów informacyjnych. 


Check Info Footer!


Sprawdż stopke informacyjną!


  检查信息页脚! 

Check the doubts on the websites (gov/pl) of the Office of Consumer  (UOKiK) and the Polish Financial Supervision Authority (KNF).

 

Wątpliwości sprawdzaj na polskich (gov/pl) stronach UOKiK i KNF.

bank account: Bank Polska Kasa Opieki S.A. (PL/EU), Pekao

we accept Polish and European Union's regulations on internet

przestrzegamy krajowych i unijnych przepisów regulujących sieć


technical issues?   admin@enansa.com 

enansa.com: we're from Silesia (Poland, Central Europe, EU) 


basic IP address  212.85.96.113
ISP  IP address   37.109.160.15

Europe/Mysłowice   PL | EU


我们来自西里西(波兰,中欧,欧盟) 

think globally - act globallyOwnership of the portal means: ownership and rights to the domain https://enansa.com/ and www.enansa.com as well as to 61 social and video media accounts which redirect to the domain https://enansa.com/. Participation in the ownership is a voluntary sale bonus. The bonus does not entail any financial or other commitment or other obligations or charges.
HTTP cookies and other files downloaded by our suppliers? Please contact https://pomoc.az.pl/.

Własność portalu oznacza: wlasność i prawa do domeny https://enansa.com/ i www.enansa.com oraz do 61 kont social i video-media, kiere przekierowuja na domenę https://enansa.com/. Udział we własności to dobrowolny bonus sprzedażowy. Bonus nie wiąże się z jakimkolwiek zaangażowaniem finansowym lub innym lub innymi obowiązązkami czy obciążeniami.
Pliki HTTP cookies i inne pliki, pobierane przez naszych dostawców? Skontaktuj się z https://pomoc.az.pl/

入口網站的所有權意味著:對網域 https://enansa.com/www.enansa.com 以及重定向到網域 https://enansa.com/ 的 61 個社交和視訊媒體帳戶的所有權和權利。 參與所有權是自願出售獎金。 獎金不涉及任何財務或其他承諾或其他義務或費用。
我們的供應商下載的 HTTP cookie 和其他檔案? 請聯絡 https://pomoc.az.pl/

تعني ملكية البوابة: الملكية والحقوق في النطاق https://enansa.com/ و www.enansa.com بالإضافة إلى 61 حسابًا على وسائل التواصل الاجتماعي والفيديو والتي تعيد التوجيه إلى النطاق https://enansa.com/. المشاركة في الملكية هي مكافأة بيع طوعية. لا يترتب على المكافأة أي التزام مالي أو غيره أو التزامات أو رسوم أخرى.
ملفات تعريف الارتباط HTTP والملفات الأخرى التي تم تنزيلها بواسطة موردينا؟ يرجى الاتصال https://pomoc.az.pl/.

Obecny na portalu dział "store" i jego podstrony nie są sklepem ale formą prezentacji oferty portalu.
The "store" section present on the portal and its subpages are not a store but a form of presentation of the portal's offerings.

offer in development - start 2025.01.01
優惠正在開發中 - 於 2025 年 1 月 1 日開始
oferta w przygotowaniu - start 2025.01.01
العرض قيد التطوير - يبدأ بتاريخ 01.01.2025 (1 رجب 1446هـ)