Terms

Official and reliable contact: admin@enansa.com

Uwaga! Ważne! Strona prywatna. Wyłącznie do użytku osobistego. Strona nie korzysta z plików cookie lub innych tego typu rozwiązań. Strona nie gromadzi danych osobowych. Strona nie ewidencjonuje odwiedzających. Strona nie gromadzi danych odwiedzających. Stosujemy przepisy prawa krajowego i dyrektywy Unii Europejskiej. Więcej: https://www.uodo.gov.pl Nasz dostawca: https://az.pl/ Korzystaj z zaleceń: Internet Explorer Chrome Safari Firefox Opera Windows Phone Vivaldi Blackberry. Dowiedz się więcej. Kontroluj, w jaki sposób pliki "cookie" są używane przez naszego dostawcę (https://az.pl/regulaminy/). Korzystając ze strony enansa.com oraz wyrażasz zgodę na używanie plików "cookies" naszego dostawcy. Nie akceptujesz powyższego? to zmień ustawienia swojego urządzenia lub wyjdź ze strony. My używamy narzędzi www: developers/site-verification: Google, Bing, Yandex oraz ssl.google-analytics. Portal enansa jest z Unii Europejskiej. Lokalizacja serwera - Polska, Unia Europejska.

Własność portalu oznacza: wlasność i prawa do domeny https://enansa.com/ i www.enansa.com oraz do 61 kont social i video-media, kiere przekierowuja na domenę https://enansa.com/. Udział we własności to dobrowolny bonus sprzedażowy. Bonus nie wiąże się z jakimkolwiek zaangażowaniem finansowym lub innym lub innymi obowiązązkami czy obciążeniami.

Pliki HTTP cookies i inne pliki, pobierane przez naszych dostawców? Skontaktuj się z https://pomoc.az.pl/


Warning! Important! Private website. Only for personal use. The site does not use cookies or other such solutions. The site does not collect personal data. The site does not record visitors. The site does not collect visitors' data. We apply the provisions of national law and European Union directives. More: https://uodo.gov.pl/en Our supplier: https://az.pl/ Use the recommendations: Internet Explorer Chrome Safari Firefox Opera Windows Phone Vivaldi Blackberry. Find out more. Control how "cookies" are used by our supplier (https://az.pl/regulaminy/).
By using enansa.com www site you agree to the use of "cookies" our supplier. Do not accept? change your device settings or leave the website. We use www tools: developers/site-verification: Google, Bing, Yandex and ssl.google-analytics. The enansa portal is from the European Union. Server location - Poland, European Union.

Ownership of the portal means: ownership and rights to the domain https://enansa.com/ and www.enansa.com as well as to 61 social and video media accounts which redirect to the domain https://enansa.com/. Participation in the ownership is a voluntary sale bonus. The bonus does not entail any financial or other commitment or other obligations or charges.

HTTP cookies and other files downloaded by our suppliers? Please contact https://pomoc.az.pl/.

Obecny na portalu dział "store" i jego podstrony nie są sklepem ale formą prezentacji oferty portalu.
The "store" section present on the portal and its subpages are not a store but a form of presentation of the portal's offerings.


offer in development - start 2025.01.01
優惠正在開發中 - 於 2025 年 1 月 1 日開始
oferta w przygotowaniu - start 2025.01.01
العرض قيد التطوير - يبدأ بتاريخ 01.01.2025 (1 رجب 1446هـ)