ᠤᠶᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠮᠡᠯ ᠲᠥᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠶ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠫᠢᠶᠣᠤ ᠶᠢ ᠬᠢᠵᠡᠶ ᠃ ᠪᠤᠢ ᠪᠥᠬᠥᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ 100 ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠰᠢᠨᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷᠲᠦ ᠣᠳᠣᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠫᠤᠷᠲ᠋ᠢᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠵᠡᠶ ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠃

admin@enansa.com

漢語           简体字/文字         廣東話


ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠥᠮᠪᠥᠷᠴᠡᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠃ 100 ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠃ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠭᠡ ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠃ ᠴᠢᠯᠥᠭᠡᠲᠡᠢ ᠰᠣᠩᠭᠣᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ᠃ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠨᠡᠳᠬᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠃ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ — 1/10.000 ᠃ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠠᠪᠰᠢᠨ ᠳᠠᠯᠢᠮᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠨᠡᠩ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠰᠲ᠋ᠣᠺ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠴᠡ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠥᠷᠲᠡᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠪᠡᠯᠡᠨ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ