ဝႂ်ၶဝ်ႈတူၺ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၵၢၼ်ပိုၼ်ၽႄ ၼိူဝ်ၶိူင်ႈၾူၼ်း ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ႁၢင်ႈၽၢင် တၢင်းႁူႉပွမ်။ ငိုၼ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ 100 တေႃႇလႃႇၵူၺ်း တႃႇၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတင်းမူတ်း။ လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ လႄႈ လွင်ႈႁဵတ်း Update ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းသင်။ ႁဝ်းၶႃႈ ပိုၼ်ၽႄဢွၵ်ႇ တီႈၼိူဝ် ဝႅပ်ႉသၢႆႉ ၸိူဝ်းဢၼ် ၶိူင်ႈသွၵ်ႈႁႃ ၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ်ၶဝ် လႆႈၸႂ် ယၢမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်လိၵ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ

admin@enansa.com

 

polski        Deutsch       český
ၵွင်ႉသၢၼ်လုမ်ႈၾႃႉလႄႈ ထႃႇဝရ။ ၵႃႈၶၼ် 100 ဢမႄႇရီႇၵၼ်ႇတေႃႇလႃႇ။ တႃႇၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးမၵ်းၶၢၼ်း။ ၶေႃႈလမ်ႇလွင်ႈႁႃႈၶေႃႈ။ ၼႂ်းသၢမ်ၽႃႇသႃႇ။ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ဢၼ်လိူၵ်ႈလႆႈလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း။ ႁဵတ်း လွင်ႈႁဵတ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ လူၺ်ႈဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်း။ ပၼ်ငိုၼ်းၵမ်းလဵဝ်ၵူၺ်း။ ငိုၼ်းသူး လူၺ်ႈဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်း။ ၽွၼ်းလီ ၸဝ်ႈၶွင် ၽွၼ်ႉ - 1/10.000 ။ ဢၼ်ပဵၼ်လႆႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ဢမ်ႇမီးမၵ်းၶၢၼ်း လႄႈ လွင်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင် ႁုၼ်ႈမုၼ်းၼမ်လိူဝ်။ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၶေႃႈမုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ဢမ်ႇသူင်ႇပၼ်ပိူၼ်ႈ။ တေဢမ်ႇမီးၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇထႅင်ႈသေပွၵ်ႈ။ လွင်ႈပၼ်ငိုၼ်း လူၺ်ႈသူင်ႇယေးငိုၼ်း ငိုၼ်းၼႂ်းလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် လူၺ်ႈၶူဝ်းၶွင်။