ދުނިޔެ ދުނިޔެ

$24.00 incl. tax*


ޕްރޮމޯޝަން ނިމުނީއެއް ނޫން. ކުންފުނި، މުދާ، ޚިދުމަތް، ޙައްލު ބަދަލުކުރުން. ލިންކް ދާއިމީ ވާން ޖެހޭނެ އެވެ.
އަޅުގަނޑުމެންގެ ލިންކަކީ ދާއިމީ ލިންކެއް. ހިލޭ ސާބަހަށް އެކަން ބަދަލުކުރޭ. ހިލޭ އަޕްޑޭޓް ކޮށްލާށެވެ. ހިލޭ ސާބަހަށް ވިއްކަވާށެވެ.
މާލީ ރަހުމަތްތެރިން ފައިސާ ބޭނުމެއް ނުވާނެ. މުދަލުގެ ބަދަލުގައި ހިދުމަތް ދިނުން. އެއްފަހަރު 12 ޑޮލަރު. ހަތަރުސަތޭކަ މީހުންނަށް ތިބާ އަކީ މި ޚިދުމަތުގެ ކޯ-އޯނަރަކަށް ވެދެއެވެ.
ސަތޭކައަށްވުރެ ގިނަ ބަސް އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހަޅަމާ. ތަފާތު އަކުރުތަކެވެ. ޓްރާންސްކްރިޕްޓްތަކާއި ލޯކަލް ތަފާތުތައް.
ދީނީ އަދި ނަސްލީ ޘަޤާފަތްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އިޙްތިރާމް ކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަނީ ރައްކާތެރި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއެއްގައި.

ދިވެހި - dhivehi

 png
png
Product Options

Category މާލީ އެކުވެރިން

* Based on residence in United States. Tax rates for other countries will be calculated at the checkout. Price exclusive of tax: $24.00.