link bartering

Globale keppeling. Priis 12 USD. Betelling mar ien kear. Mooglike útwikseling foar guod. Foar in ûnbeheinde tiid.

Len keppeling. Fiif wichtige wurden. Yn 3 talen. Frij selektearbere talen. Fergees en ûnbeheinde bywurking.

Mooglike frije útwikseling.

***

Global link. Price 12 USD. Payment only once. Possible exchange for goods. For an unlimited time.

One link. Five important words. In 3 languages. Freely selectable languages. Free and unlimited updating.

Possible free exchange.  

contact/Kontakt