gynecomastia một chấn thương lớn

Điều quan trọng. Giải quyết vấn đề này. Chi phí không phải là lớn. Đó là một vấn đề y tế nhỏ. Một vấn đề lớn cho con trai của bạn.