หลังจากระบาดกระจายพันธุ์   ชีวิตใหม่หลังจากการระบาดกระจายพันธุ์; หลังจากทั้งหมดเรามีชีวิตอยู่