സ്വാധീനിക്കുന്നവർക്കുള്ള ബാക്ക്‌ലിങ്ക്

ആഗോള ലിങ്ക്. വില 12 യുഎസ്ഡി. ഒരു തവണ മാത്രം പേയ്‌മെന്റ്. സാധനങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായ കൈമാറ്റം. പരിധിയില്ലാത്ത സമയത്തേക്ക്.
ഒരു ലിങ്ക്. അഞ്ച് പ്രധാന വാക്കുകൾ. 3 ഭാഷകളിൽ. ഭാഷകൾ സ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ജന്യമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുക. സ and ജന്യവും പരിധിയില്ലാത്തതുമായ അപ്‌ഡേറ്റ്.
സാധ്യമായ സ്വതന്ത്ര കൈമാറ്റം.