ކިހިނެއް ހޭ އެމަސައްކަތް ހިނގަނީ؟


12 އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް އެއް ލިންކް ސްޓާޓް ކުރޭ. އިތުރު ލިންކްތައް ވެސް ދެވިދާނެ އެވެ.
މި ލިންކަށް ވަކިވަކިން ނަމްބަރު ޖަހާފައި ވެ އެވެ. ޕޯޓަލް enansa.com ލިންކް އަކީ މިލްކުވެރިކަމުގެ ހެއްކެކެވެ.
ލިންކް ވިއްކޭނީ، ޕޯންކުރެވޭނީ، ހަދިޔާ ކުރެވޭނީ. އިތުރު ޚަރަދެއް ނުކުރޭ.
މުދަލާއެކު ލިންކް ފައިސާ ދެއްކޭނެ. ލިންކަކީ އަންލިމިޓެޑް ލިންކެކެވެ.
ޕޯޓަލް ޕާޓިސިޕޭޝަން ވެސް ލިބެން ހުންނާނެ. 400 އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް. ވެރިކަމާ ހަވާލުވާން އޮތީ އެންމެ 80 ހިއްސާ އެވެ.

         ދިވެހި - dhivehiHullycoin (HLYC). ᠲᠡᠷᠡ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠢ ?

ᠴᠢ 12 ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠣᠯᠪᠣᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠠ ᠨᠡᠩ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃
ᠡᠨᠡ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠨᠤᠮᠧᠷᠲᠤ ᠨᠤᠮᠧᠷᠲᠤ ᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ
enansa.com ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠬᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃
ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠣᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠂ ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃
ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠥᠯᠥᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠃
ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ 400 ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠃ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠪᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠴᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃


       монгол хэл    ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡHullycoin (HLYC) ። ብኸመይ እዩ ዚዓዪ ?

ብ12 ዶላር ኣመሪካ ሓንቲ ሊንክ ትጅምር። ዝያዳ ምትእስሳር ኪህልወካ ይኽእል እዩ ።
እቲ ሊንክ በብውልቂ እዩ ዚቝጸር ። ምስ enansa.com ፖርት ምትእስሳር ዋንነት ከም ዘሎ ዜርኢ መርትዖ እዩ።
ሊንክ ኪሽየጥ ኪቝረጽ ኪውፈ ይከኣል እዩ። ተወሳኺ ወጻኢታት ኣይትኸፍልን ኢኻ።
ነዚ ሊንክ እዚ ብኣቕሑ ኽትከፍሎ ትኽእል ኢኻ። እቲ ምትእስሳር ደረት የብሉን።
ተሳትፎ ፖርት እውን ኪርከብ ይከኣል እዩ ። ብ400 ዶላር ኣመሪካ ። ነዚ ሓላፍነት እዚ ዚወስደሉ 80 ሳንቲም ጥራይ እዩ ።

        ትግርኛ - tigriññāHullycoin (HLYC). ᖃᓄᖅ ᐊᐅᓚᓂᖃᖅᐸ?

ᐱᒋᐊᕈᑎᖃᖅᑐᑎᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᐊᑦᑕᑕᕐᕕᒃᓴᒥᒃ 12-ᓄᑦ ᒥᐊᓕᒐᕐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᓄᑦ. ᐊᑦᑕᑕᕐᕕᒃᓴᖃᕐᓂᖅᓴᐅᔪᓐᓇᖅᐳᑎᑦ.

ᑲᓱᕐᕕᒃ ᐃᓛᒃᑯᑦ ᓈᓴᐅᑎᖃᖅᑐᖅ. ᐊᑦᑕᑕᕐᕕᒃᓴᖅ ᐃᓯᖅᐸᓪᓕᐊᔪᓄᑦ enansa.com ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᐅᕗᖅ ᓇᖕᒥᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ.

ᐊᑦᑕᑕᕐᕕᒃᓴᒥᒃ ᓂᐅᕐᕈᑎᖃᕈᓐᓇᖅᐳᑦ, ᐊᕙᓗᔭᐅᓯᒪᓗᓂ, ᑐᓐᓂᖅᑯᑕᐅᓗᓂ. ᐊᑭᓖᒃᑲᓐᓂᖃᑦᑕᖏᑦᑐᑎᑦ ᐊᑭᓕᕆᐊᓕᓐᓂᒃ.

ᐊᑦᑕᑕᕐᕕᒃᓴᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᐱᖁᑎᓄᑦ. ᐊᑦᑕᑕᕐᕕᒃᓴᒥᒃ ᑭᓪᓕᖃᙱᑦᑐᖅ.

ᐃᓯᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓂᒃᑯᑦ ᐃᓚᐅᓂᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖕᒥᔪᖅ. 400 ᒥᐊᓕᒐᐃᑦ ᑮᓇᐅᔭᖏᓐᓄᑦ. 80-ᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐊᒥᖅᑳᕈᑕᐅᔪᑦ ᑎᒍᓯᓗᑎᒃ.


        ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ


 

hullycoins hlyc    png