ގްލޯބަލް ލިންކް. އަގު 12 އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް.
އަންލިމިޓެޑް މުއްދަތަކަށް. މުހިންމު ފަސް ބަހެއް. ތިން ބަހުންނެވެ. މިނިވަންކަމާއެކު
ސިލެކްޓަބަލް ބަހުރުވަތައް. ހިލޭ އަދި އަންލިމިޓެޑް އަޕްޑޭޓް ކުރުން. ފައިސާ ދެއްކުން އެއްފަހަރު.

ފުޅާކުރުން. އަގު 400 ރ. ޕޯޓަލްގެ ފުރަތަމަ ސަފުހާގައި ޑރ. ހިލޭ
ބޯނަސްތައް. އިންފްލޭނާ ދެކޮޅަށް. ޕޯޓަލް މިލްކުވެރިކަމުގެ ހިއްސާ - 1/200. އަހަރީ ހިއްސާ
އާމްދަނީ - 1/200. ވެރިކަމާ ހަވާލުވާން އޮތީ އެންމެ 80 ހިއްސާ އެވެ. އެމެރިކާ ޑޮލަރުން ނުވަތަ އެއާ އެއްފަދަ އަގެއްގައި. މުދަލުގެ އެކްސްޗޭންޖް ދެވިދާނެ.

ހެޑްކުއާޓަރޒް އަދި ސަރވަރ
ޔޫރަޕޔޫރަޕޔޫރަޕޔޫރަޕޔޫރަޕ

*

ގުޅޭ ފޯމް

admin@enansa.com


އިންވެސްޓް އިންވެސްޓް
އިންފްލޭއިން އިންއިން
މެދު ޔޫރަޕް

ހަމައެކަނި އެކް އެކްއެކް އެކްއެކްއެކްއެކް
ފައިސާ މި

తెలుగు
ބަހުރުވަތަކުގެ ލިސްޓް