ᠪᠦᠬᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ 12 ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠃ᠴᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠭᠡ ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠡᠢ ᠃ᠰᠣᠩᠭᠣᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠯᠥᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠥᠷᠭᠡᠳᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ 400 ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠃ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ 页 ᠃ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠡᠢ ᠃ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠃ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ 膨 ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 1/200᠃ ᠣᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠃ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ 1/200᠃ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ 80 ᠰᠲ᠋ᠣᠺ ᠢ ᠲᠣᠰᠴᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠨᠢ ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠣᠳᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠯᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ ᠃

ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠃
ᠧᠦᠢᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ

*

ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠃

admin@enansa.com


ᠪᠡᠯᠡ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠯᠡ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃
ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠃
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠧᠦᠢᠷᠣᠫᠠ ᠃

ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠦᠰᠦᠷᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠮᠥᠨ ᠃
ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠃

монгол хэл
ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ᠍ᠲᠦ ᠃