ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਗਲੋਬਲ ਲਿੰਕ
ਅਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ
ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਖਾਲੀ ਧਨ
ਨਿਵੇਸ਼ ਡੋਮੇਨ
ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ
ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ
ਲਿੰਕ ਵਟਾਂਦਰਾ ਯੂਰਪ
ਕਰਾਊਡਫੰਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਨਾਮੀ
ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਚੱਕਰ
ਡਿਸਕ੍ਰੇਟ ਪਰੋਜੈਕਟ

Glo

Fron

lisges