Нови условия за управление на бизнес. Време на новата глобализация. Светът след пандемия. Оцеляването означава победа.
Просто упорита работа. Минимизиране на риска. Стабилен доход. Безопасни места. Диверсификация на доходите. Най-евтиното повишение.
Парите могат да се печелят празни. Инфлационните активи могат да бъдат инвестирани. Безопасни зони. Нови местоположения. - За пари. Отваряне за нови потребители. Местни езици.
централна Европа. европейския съюз. Германия, Полша, Чехия, Словакия, Унгария. В близост до Западна Европа, Скандинавия, Русия, Близкия Изток, Средиземно море.
Плащане само веднъж. Неограничено присъствие в интернет. Глобална връзка. Световно промоция. Точни реклами. Присъствие на търсачката на Байду.
използвайте вашия роден език
Novi uvjeti za vođenje tvrtke. Vrijeme nove globalizacije. Svijet za pandemijom. Preživljavanje znači pobjedu.
Samo naporan rad. Minimiziranje rizika. Stabilan prihod. Sigurne lokacije. Diverzifikacija prihoda. Najjeftinije promaknuće.
Prazan novac može zaraditi. Može se ulagati inflatorna imovina. Sigurna područja. Nove lokacije. Tražilica novca. Otvaranje novim potrošačima. Materinji jezici.
Srednja Europa. Europske unije. Njemačka, Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska. U blizini zapadne Europe, Skandinavije, Rusije, Bliskog istoka, Sredozemnog mora.
Plaćanje samo jednom. Neograničena prisutnost na internetu. Globalna veza. Svjetska promocija. Precizni oglasi. Prisutnost na Baidu tražilici.

koristite svoj materinji jezik